Śledź nas na:Organizacja nauczania i wychowania w formach pozalekcyjnych

Zasady funkcjonowania i zadania samorządu szkolnego

 1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą ( stanowią ) Samorząd Szkolny.

 2. Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze Samorządu.

 3. Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania określa regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.

 5. Organy samorządu są reprezentantami uczniów szkoły wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich.

 6. Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą sprawy:

 • przedstawianie Radzie Szkoły, dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoich uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich,

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych oraz stwarzania warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów: organizowanie uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich w szkole,

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych szkoły, regulujących życie społeczności uczniowskiej,

 • zapoznanie się z programami nauczania, z ich treścią, celami oraz wymaganiami regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 • przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej uwag i wniosków dotyczących oceniania wiedzy i umiejętności uczniów; ustalania kryteriów i mierników tych ocen, ich jawności i uzasadniania,

 • przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły, które wynikają z potrzeb i zainteresowań uczniów,

 • organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły;

 • redagowanie i wydawanie własnej gazetki szkolnej;

 • przedkładanie Dyrektorowi szkoły propozycji personalnych opiekunów Samorządu Szkolnego.

 1. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Samorządu Szkolnego uczniów określa regulamin.

 

Klasyfikacja form pozalekcyjnych

Do form pozalekcyjnej aktywności uczniów zalicza się: pracę w organizacjach szkolnych, w kołach zainteresowań, udział w imprezach i uroczystościach szkolnych. .

W szkole mają szansę rozwijać się następujące organizacje uczniowskie:

 • szkolne koła PCK (Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym). Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:

•Pomoc potrzebującym uczniom,

•Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

•Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

•Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

•Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci,

•Przygotowanie dzieci do dalszej działalności w PCK.

 • szkolne koła PTTK,

 • szkolne koła i kluby Szkolnego Związku Sportowego (najpopularniejsze dyscypliny: lekka atletyka, koszykówka, biegi przełajowe, piłka nożna). Zajęcia SKS dla dziewcząt i chłopców poświęcone są przygotowaniu młodzieży do zawodów sportowych na różnym szczeblu od szkolnego do wojewódzkiego. Rezultatem tych zajęć są wysokie lokaty w zawodach sportowych.,

 • szkolne koła Ligi Ochrony Przyrody,

 • szkolne koło Caritas, zadania:

•Kształtowanie postawy troski o człowieka potrzebującego.

•Kształtowanie postawy troski o rozwijanie w świecie prawdziwej solidarności wyrażanej w czynach miłosierdzia.

•Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego uczniów, członków koła.

•Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych.

•Kształtowanie i umacnianie postawy odpowiedzialności i podejmowania różnorodnych zadań wobec najbliższego otoczenia.

•Przybliżenie dzieciom, młodzieży posłannictwa Kościoła w świecie.

•Wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego.

•Promowanie osobistego zaangażowania w życie szkoły i lokalnego środowiska.

•Uzdolnienie do chrześcijańskiej reakcji na przeżywane sytuacje życiowe.

•Postawienie problemu: czy cierpienie ma sens? Ukazanie związku Chrystusa z cierpieniem; odkrywanie znaczenia choroby i cierpienia w życiu człowieka.

•Uczenie szacunku dla siebie i innych.

 • spółdzielnie uczniowskie

Organizacje tworzone przez szkołę i działające pod kierunkiem nauczycieli takie jak:

 • świetlice szkolne,

 • koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne i inne:Zobacz także