Śledź nas na:Organizacja nauczania i wychowania w formach pozalekcyjnych

Kółko biologiczne: Uczniowie gromadzili i opracowywali materiały do konkursów, Wiele czasu członkowie kółka najczęściej poświęcają analizie fachowej literatury oraz pracy z mikroskopem.

Klub młodego europejczyka: tematyka zajęć klubu młodego europejczyka została ujęta w następujące działy: mój kraj, nasza mała ojczyzna, razem łatwiej - integracja europy, człowiek w bezpiecznej europie, ciekawe, niezwykłe, fascynujące - cykl zajęć popularno-naukowych, ja to już umiem - zajęcia utrwalające wiadomości przeznaczone dla uczniów klasy trzeciej.

Kółko chemiczne: Do najważniejszych celów edukacyjnych należą:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,

 • Zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu,

 • Dostrzeganie zagrożeń środowiska naturalnego,

 • Umiejętność posługiwania się zdobyta wiedzą chemiczna w życiu codziennym,

 • Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (literatura popularnonaukowa, Internet),

 • Rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczniów,

 • Przygotowywanie uczniów do konkursu przedmiotowego,

 • Wdrażanie uczniów do wykonywania doświadczeń z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności,

 • Integrowanie treści programu chemii z treściami typowo matematycznymi i fizycznymi.

Kółko informatyczne: Głównym celem kółka informatycznego jest rozszerzanie umiejętności z zakresu obsługi programów użytkowych, multimedialnych, poznanie podstawowych algorytmów z zakresu programowania oraz przygotowanie młodzieży do konkursów informatycznych.

Kółko matematyczne:

zespoły realizujące poza lekcjami, tzw. programowe, zajęcia nadobowiązkowe, np. chór (utalentowana młodzież spotyka się z opiekunem, aby ćwiczyć śpiew znanych piosenek i poznawać nowe., zespoły muzyczne).

Koła teatralne: cele i zadania:

 • Wskrzeszanie tradycji odgrywania przedstawień szkolnych.

 • Pielęgnowanie twórczej współpracy - integracja grupy rówieśniczej.

 • Kształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi.

 • Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętywanie tekstów.

 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 • Prawidłowa emisja głosu, dykcja i intonacja.

 • Wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów.

 • Kształtowanie krytycznego odbioru dzieła.

Koło wolontariatu: Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa obszary:

Środowisko szkolne

 • Tworzenie grup uczniowskich (młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego)

 • Korepetycje koleżeńskie

 • Działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna i kulturalna

Środowisko lokalne

 • Współpraca z placówkami pomocy społecznej (OPS, domy dziecka, domy pomocy społecznej i inne)

 • Współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły, domy kultury, świetlice).

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 • Realizowanie projektów lokalnych.

Inne formy organizacyjne doraźnie tworzone przez szkoły (np. zespoły redakcyjne, „komitety organizacyjne", imprezy, zespoły olimpiad itp.).

Powyższe organizacje realizują wychowanie pozalekcyjne.

Art. 1 pkt. 1 Dz. U. Nr 3 z 25 X 1991 r., s. 1277 gwarantuje każdemu dziecku prawo do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych. Potwierdzenie tego prawa znajduje się także w postanowieniu Konwencji Praw Dziecka (art. 31.1 i 31.2).

Podobnie rzecz się ma z zajęciami pozalekcyjnymi. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 128, zm. Nr 41, poz. 415), mówi w §5, że: „W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych"

1Jacek Węgrzynowicz, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, Warszawa 1971 s. 56

2„Życie szkoły" nr 6; 1975 r., s. 9

3Stanisław Turowski, O pożytkach z działalności pozalekcyjnej, w: Oświata i Wychowanie - 1989, nr 35, s. 28 - 30

 Zobacz także