Śledź nas na:Operacjonalizacja celów kształcenia

Cele kształcenia – zamierzone właściwości uczniów pod względem emocjonalno – motywacyjnym i poznawczym.


Operacyjność – możliwość porównania opisu z rzeczywistymi osiągnięciami uczniów.


Cele:


OGÓLNE – wskazują kierunki dążenia ucznia.


Zalety:

 • jest bogate znaczeniowo

 • akcentuje ważne wartości społeczne

 • jest perswazyjne (trudno zaprzeczyć takim celom, a nawet zgłosić wątpliwości)

 • jest zwięzłe (wystarcza kilka słów, a reszta to już własna wiedza i wyobraźnia)


Wady:

 • wieloznaczność, nieokreśloność

 • założenia idealizujące

 • deklaratywność (trudno przełożyć na konkretne działania, niewiele z nich wynika)

 • niejasny adresat (czy cel dotyczy ucznia czy nauczyciela)OPERACYJNE – stanowią opis wyników, jakie mają być uzyskane. Opis ten powinien być na tyle dokładny, aby umożliwić rozpoznanie czy cel został osiągnięty, a przynajmniej określenie sposobu sprawdzenia wyniku.


Zalety:

 • jest jednoznaczne

 • wskazuje sposób zademonstrowania, iż cel został osiągnięty

 • odnosi się wprost do ucznia (uczeń ma wybrać dziedzinę, uzyskać materiał, przedstawić go)

 • mobilizuje ucznia i nauczyciela (cel jasny, konkretny i uznany motywuje dwie strony do wysiłku)


Wady:

 • względne ubóstwo znaczenia (schematyzm interpretacji celu – ocena jednoznaczności)

 • rozłączenie poznania i motywacji

 • poszatkowanie przedmiotu (gdy cele stają się bardzo szczegółowe obraz całości blednie)

 • pracochłonność (zbudowanie zbiorów celów operacyjnych jest trudniejsze niż pojedynczego celu ogólnego)Błędy operacjonalizacji:

 • Zbytnie rozdrabnianie celu.

 • Preferowanie celów poznawczych.

 • Zapominanie o celu ogólnym.

 • Zamknięcie zbioru celów operacyjnych.

 • Zaniedbanie osiągania celów operacyjnych.Operacjonalizacja celów kształcenia – przykład:

 1. Uczeń (podmiot działań - kto?)

 2. Uczeń wymienia (czynność - co robi?)

 3. Uczeń wymienia przyczyny wybuchu II wojny światowej (przedmiot działań - co?)

 4. Uczeń na podstawie tekstu źródłowego wymieni przyczyny wybuchu II wojny światowej (warunki działania, źródła, wyposażenie - jak? gdzie?)

 5. Uczeń wymienia trzy najistotniejsze przyczyny wybuchu II wojny światowej wskazane w tekście źródłowym (kryteria działania, jakość, sprawność – ile? kiedy? Jakie?)Cele składowe nieoperacyjne:

(zapoznanie, kształtowanie, wykazanie)


Zapoznanie uczniów ze stanami skupienia – ze stanem ciekłym.


Cele szczegółowe:

 1. Zapoznanie uczniów z możliwościami wykorzystania stanu ciekłego H2O w przyrodzie i życiu.

 2. Zapoznanie uczniów z procesami fizycznymi związanymi ze zmianami stanu skupienia H2O.

 3. Wykazanie różnic między stanem ciekłym a innymi stanami skupienia H2O.


Operacjonalizowanie celów szczegółowych:

 1. Uczeń wymienia 5 sposobów na wykorzystanie stanu ciekłego H2O w zyciu na podstawie własnych doświadczeń.

 2. Uczeń opisuje znaczenie stanu ciekłego dla środowiska.

 3. Uczeń wymienia 3 właściwości fizyczne stanu ciekłego H2O.

 4. Uczeń rysuje schemat obiegu wody w przyrodzie z zaznaczeniem miejsc zmiany stanu skupienia H2O na ciekły

 5. Uczeń wykonuje doświadczenie zmiany stanu lotnego H2O na ciekły.Zobacz także