Śledź nas na:Recenzja artykułu Stefana Mieszalskiego „O dyscyplinie w klasie szkolnej

Współcześnie wielu nauczycieli spotyka się z problemem utrzymania porządku i dyscypliny na lekcji. Wielu, zwłaszcza młodych niedoświadczonych wychowawców spotyka się z niezrozumieniem a niekiedy wręcz z wrogością uczniów w stosunku do ich działań. Problem ten porusza Stefan Mieszalski w artykule „O dyscyplinie w klasie szkolnej".

 

Artykuł Stefana Mieszalskiego wyczerpująco omawia zagadnienia, które niewątpliwie mogą pomóc przezwyciężyć problem utrzymania dyscypliny na zajęciach. Prosty, przy tym precyzyjny i klarowny język oraz przejrzysty układ sprawia, że pozycja ta może być zarówno cenną pomocą w pogłębianiu wiedzy na temat wychowywania i nauczania dla doświadczonych nauczycieli, jak i dla studentów, którzy mają zamiar w przyszłości pracować z młodzieżą czy dziećmi.

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zatytułowanej, „Czym jest dyscyplina", autor podejmuje próbę zdefiniowania samego słowa „dyscyplina", analizując jego znaczenie w różnych obszarach działalności człowieka. Mieszalski odnosząc pojęcie dyscypliny bezpośrednio do klasy szkolnej definiuje ją w następujący sposób: „Dyscyplina oznacza najwyższy stopień, w jakim uczniowie zachowują się właściwie, są zaangażowani w wykonywanie zadań i nie powodują zakłóceń w pracy".

W drugiej części „Dyscyplina w klasie szkolnej: cel czy środek?", autor opisuje dwa różne sposoby pojmowania dyscypliny przez nauczycieli. Z przykrością stwierdza, iż jedni postrzegają dyscyplinę jako cel sam w sobie. Zdaniem autora takie postępowanie prowadzi do osłabienia, jeśli nie całkowitej blokady, relacji czy procesów porozumiewania się między nauczycielem a uczniami, co jest równoznaczne z niską efektywnością dydaktyczną nauczyciela. Dla drugich natomiast dyscyplina jest jedynie środkiem dla osiągnięcia jakiegoś celu, a nie samym celem. Autor podkreśla, że tylko tak rozumiana dyscyplina może i powinna doprowadzić, zarówno uczniów jak i nauczyciela, do sukcesu.

W trzeciej i ostatniej części „ O utrzymaniu dyscypliny w klasie szkolnej", Stefan Mieszalski, opierając się na badaniach Jacoba Kounia, nakreśla kilka cech zachowań nauczycielskich, które sprzyjają utrzymaniu w klasie dyscypliny. Do takich cech zalicza między innymi, rzetelnie uporządkowaną, racjonalnie zaplanowaną pracę dydaktyczną; czujność trakcie lekcji czy też ustalenie jasnych i konsekwentnie respektowanych reguł, zarówno przez nauczycieli jak i przez uczniów.

Artykuł Stefana Mieszalskiego jest godzien uwagi, ponieważ problem dyscypliny w klasie ukazuje w aspekcie nauczyciela a nie jak do tej pory robiono, ucznia. Zauważam, zatem, że dyscyplina w klasie w dużym stopniu zależy od tego, jak ją pojmuje wychowawca i jakimi środkami do niej dąży. Z pewnością poleciłbym go osobom, które w jakiś sposób mają kontakt z dziećmi czy młodzieżą.

 

 Zobacz także