Śledź nas na:Treści kształcenia

Treść kształcenia – to materiał nauczania, zmiany jakie mają zajść w uczniu i czynności wykonywane na materialne nauczanie, dzięki którym zmiana zajdzie.


Treść kształcenia

 • to zbiór znaczeń wiadomości odebranych przez ucznia i wytworzonych przez niego w trakcie uczenia się.

 • jest zbiorem planowanych czynności ucznia i wyznaczonych przez materiał nauczania oraz zaplanowaną zmianę psychiczną.

 • jest układem dynamicznym, zmiennym w trakcie pracy ucznia nad nią i oddającym funkcjonowanie treści poznanych.

 

Wg Kupisiewicza:

Na treść kształcenia składa się całokształt podstawowych umiejętności i wiadomości dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki, praktyki przewidzianego do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole.

 

Wg Bruner'a:

Treść nauczania - to zasób wiedzy ustrukturyzowanej tak, aby wiedza charakteryzowała się właściwością upraszczania informacji, tworzenia nowych twierdzeń oraz rozszerzania operatywności danego zasobu wiedzy ucznia o określonych zdolnościach w określonej sytuacji.

 

W każdej treści, zespole wiadomości znajdują się takie, których opanowanie pozwoli skuteczniej i w większym zakresie korzystać z myślenia produktywnego. Takie wiadomości należy znajdować i opanować dzięki metodzie problemowej. Wiadomości należy:

 • znaleźć

 • ustrukturyzować

 • opanować

 

 

Układ treści w programie:

 

Liniowy

 • Treści są kolejno ułożone i nie pojawiają się ponownie.

 • To spotkanie ucznia z treściami tylko raz.

 • Części tworzą ciąg, są ze sobą powiązane, są nierozerwalne.

 

Koncentryczny

 • Te same treści powtarzają się co pewien czas.

 • Pogłębia się związki, zależności.

 • Przerwa może liczyć nawet kilka lat.

 

Spiralny

 • Uczniowie stopniowo wzbogacają zakres informacji, pogłębiają treść.

 • Nie ma przerw kilkuletnich.

 • Możliwość powtórnej ekspozycji poszczególnych tematów.

 Zobacz także